2018ko irailaren 21an, «XVII. Sagardo Lehiaketa, Gipuz­koako Foru Aldundia Sariak» ospatuko da Donostian Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak antolatuta, eta Euskal Sagardoa Jatorri Deituraren Kon­tsei­lu Arau­tzai­learen lankide­tzaz.

Jarraian, XVII. Sagardo Lehiaketa, Gipuzkoako Foru Aldundia Sariak arau­tzen duten oinarriak zehazten ditugu:

Xedea:

Lehiaketaren helburua da Euskal Sagardoa Jatorri Deiturako kalitate hobereneko sagardoa ekoizten duen sagardotegia balora­tzea, susta­tze­a eta sari­tzea, bai ikuspegi analitikotik bai organoleptikotik aztertuta, produktu honen lehiakortasuna hobe­tzen lagun­tze­ko neurri bat baita.

Horrela, helburu­tzat hartuta, alde batetik, euskal sagardo naturala susta­tzea, heda­tzea, eta, azken finean, haren ezagu­tza eta merkatura­tze­a hobe­tzea; bestetik, ekoizleak adore­tze­a Gipuzkoako sagardoak merkatuan dituen irudia eta kokapena hobe­tze­ko; eta azkenik, kon­tsu­mi­tzaileen artean haren ezaugarrien ezagu­tza eta balorazioa susta­tzea; eta Euskal Sagardoari bul­tza­da eta lagun­tza emateko neurri instituzional gisa, «XVII. Sagardo Lehiaketa, Gipuzkoako Foru Aldundia Sariak» izeneko deialdia egiten da.

Antolaketa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak antola­tzen eta babesten du lehiaketa; Euskal Sagardoa Jatorri Deiturak lehiaketan lagun­tzen du.

Lehiaketaren kudeaketa eta garapena aurrera eramateko, ba­tzor­de bat sor­tzen da honela osatuko dena: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren bi ordezkari, eta Euskal Sagardoa Jatorri Deituraren ordezkari bat.

Parte har­tzai­leak:

Lehiaketan parte hartu ahal izango dute Euskal Sagardoa Jatorri Deiturako sagardotegien erregistroan inskribatuta dauden sagardotegiek.

Parte har­tze duten enpresek Gipuzkoan kokaturik egon behar dute, eta Eusko Jaurlari­tza­ko Nekazari­tza Industrien Erroldan izena emanda; horrez gain, Botilara­tza­ile Erregistroa eta Osasun Erregistroa eduki behar dituzte.

Parte har­tzen duten sagardotegiek bertan egindako sagardo naturalak botilaratuta aurkeztu beharko dituzte, eta, aldez aurretik, Euskal Sagardoa Jatorri Deituraren Kon­tsei­lu Arau­tzai­learen kalifikazioa jaso duten sagardoak izango dira.

Lehiaketara aurkezten diren sagardo guztiek 2017ko uztakoak izan behar dute. Dagozkien etiketa eta zenbakia eramango dituzte, eta lehiaketara aurkezten diren loteen trazabilitatea Kon­tsei­lu Arau­tzai­learen bidez bermatuta egongo da.

Ezinbestekoa izango da, gu­txi­enez hogei sagardotegi inskriba­tze­a lehiaketan parte har­tze­ko. Baldin­tza hau bete­tzen ez bada, saria hu­tsik geratuko da.

Eskaerak onar­tze­ko baldin­tzak:

  1. Deialdi honetan parte har­tze­ko interesa duten sagardotegiek, eskaera eredua behar bezala beteta aurkeztu beharko dute, oinarrien eranskinean datorrena (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira). Eskaera horretan, Euskal Sagardoa Jatorri Deiturari baimena emango zaio lehiaketan parte har­tzen duten laginen trazabilitatea egiazta dezan.
  2. Euskal Sagardoa Jatorri Deitura duten sagardoak bakarrik onartuko dira, baldin eta araudi aplikagarrian eta oinarri hauetan eska­tzen diren baldin­tzak bete­tzen badituzte.
  3. Deitutako lehiaketaren ondorioetarako, ez da onartuko ino­lako sagardotegirik, gaiaren gainean eskumena duten organoek ebazpen irmoaren bitartez isuna jarri diotenik.

Laginak jaso­tzea:

Lehiaketak kalitatezko sagardoa egiten duten sagardotegiak sari­tze aldera, parte har­tzen duten sagardotegiek, konkur­tso­rako, lagin bat aurkeztu beharko dute (Euskal Sagardoa Jatorri Deituraren babespekoa) eta lote zenbakirekin identifikatua.

Sagardotegiak adieraziko ditu kalifikatu nahi duen eta lehiaketara aurkezten duen sagardoaren kupela edo lotea. Dagozkien sagardotegietan, laginak jasoko dira (6 botila), botilaratuta eta etiketatuta daudenean (lote zenbakiarekin). Partidaren lote zenbakia Jatorri Deituran dauden datuekin egiaztatuko da, eta jaso­tze­aren akta jasoko da, non aurkeztutako loteari dagozkion litroak jasota geratuko diren.

Sagardotegiak lote horren beraren beste 6 botila erreserbatuko ditu, lotea antolakun­tzak aldez aurretik prezintatu dagoela, litekeena delako sari banaketako ospakizunean erabil­tzea.

Lagina jaso­tze­ko aurreikusten den data 2018ko abuztuaren bigarren hamabostaldia izango da.

Dastaketa Epaimahaia:

— Analisi fisiko-kimikoa. Lehiaketan aurkeztutako lagin guztiei analisi fisiko-kimikoa egingo zaie Laborategi, Kalitate eta Nekazari­tza Berrikun­tza­ko Zerbi­tzu­an (Fraisoro). Bete­tzen badute agin­tzen duena 72/2017 Errege Dekretuak, otsa­ilaren 10ekoak, sagardo naturalaren eta sagardoaren kategorien kalitate araua onar­tzen duenak (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 44 zk., 2017ko otsa­ilaren 21ekoa), eta gainera, glukosa + fruktosa maila 5 g/l edo gu­txi­ago badute, dastaketa organoleptikoaren fasera pasatuko dira.

— Dastaketa organoleptikoa: fase honetan, dastaketa epaimahai bat egongo da, epaimahaiburua izanik Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuko foru diputatua edo ordezka­tzen duen per­tso­na; idazkari lanak Departamentuko bertako fun­tzio­nario batek egingo ditu, Antolaketa Ba­tzor­deko kidea denak, hi­tza­rekin baina botorik gabe. Sagardoen balorazio organoleptikoa egiteko Fraisoroko Sagardoaren Dastaketa Paneleko kideaz baliatuko da (ENAC erakundea egiaztatuta). Panel honetan partaide diren sagardogileek ezingo dute lehiaketa honetako balorazio organoleptikoan parte hartu.

Dastaketa prozedura «Sagardoaren dastaketa panelaren zen­tzu­menezko analisiak egiteko metodoa» erabiliz egingo da, Euskal Sagardoa Jatorri Deiturak onartua eta baie­tsi­a baita.

Dastaketetan, dastaproba itsu­aren prozedura erabiliko da.

Epaimahaiaren erabakia:

Dastaketa fasean, aurkeztutako sagardo desberdinen laginak puntuatuko ditu Epaimahaiak.

Lehiaketara aurkeztutako sagardoak dastatu ondoren epaimahaiak 6 sagardo finalista aukeratuko ditu. Hauek berriz dastatuko dira.

Sagardotegi irabazlea hauta­tze­ko, sei sagardotegi finalisten puntuazioen batez bestekoa kalkulatuko da. Sagardotegi irabazlea, batez besteko puntuazio handiena lortu duena izango da. Bi laginen artean puntuazio berdina suertatuko balitz, lagin horiek berriro dastatuko lirateke. Ondoren, ordura arte ateratako puntuazioen batez bestekoa aterako li­tza­teke. Honekin, berdindutako sagardoen posizioa zehaztuko li­tza­teke bakarrik.

Sagardo lehiaketaren prozesu osoan, beti gordeko dira anonimatuan sagardoak eta parte-har­tzai­leak.

Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da.

Aurkeztutako lagin bakoi­tze­ko botila bat Laborategi, Kalitate eta Nekazari­tza Berrikun­tza­ko Zerbi­tzu­an (Fraisoro) gordeko da, balitekeelako Epaimahaiak egiaztapenak edo analisiak eska­tzea, oinarri hauek bete­tze­aren ondorioetarako.

Sariak:

Lehiaketan finalista gera­tzen diren lehenengo hiru sagardotegiei honako sari eta garaikurrak emango zaizkie:

— Lehenengo saria: 3.000 euro, txa­pela eta garaikurra.

— Bigarren saria: 1.250 euro, eta garaikurra.

— Hirugarren saria: 800 euro eta garaikurra.

Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiak, saritutako sagardotegien sustapen lanak egingo ditu, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean lehiaketaren sarituak argitaratu eta urtebeteko epean.

Sariak emango dira Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuko foru diputatuaren foru aginduaren bidez, eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.

Sari banaketa, horretarako deitutako eta antolatutako ekitaldi baten bidez egingo da, irailaren 21an, eta behar dituen transzenden­tzi­a eta solemnitatea emango zaizkio.

Sei sagardotegi finalistek hi­tze­maten dute sagardotegiaren ordezkari bat bidaliko dutela sari banaketaren ekitaldira, baita aurkeztutako bi loteetatik erreserbatutako 6 botilak ere.

Lehiaketan parte hartu duten sagardotegi guztiak gonbidatuta daude sari banaketen ekitaldira.

Interpretazioa:

Ahalmena ematen zaio Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuko foru diputatuari, «XVII. Sagardo Lehiaketa, Gipuzkoako Foru Aldundia Sariak» izeneko lehiaketa aurrera ondo eramateko beharrezko­tzat jo­tzen dituen xedapen guztiak emateko, baita, beharrezkoa balitz, oinarrien interpretazioan sor daitekeen edozein zalan­tza argi­tze­ko ere.

—-

Agindua PDF formatuan eskuratu
Iturria
: Gipuzkoako Foru Aldundia