Sagardo lehiaketaGipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuak, “XIII. Sagardo Lehiaketa. Gipuzkoako Foru Aldun­diaren Sariak” iragartzeko Foru Agindua argitaratu du deialdia onartu eta bere oinarriak onartzeko.

Milaka urteko usadioz Gipuzkoako baserrien nekazari­tza-ekin­tzen artean sagarraren laborea eta sagardogin­tza aurki­tzen ditugu. Denboran zehar Gipuzkoako Foru Aldundiak pomologiaren sustapenerako eta sagardoaren ikerketarako hainbat ekin­tza garatu ditu. Berrikun­tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuko fun­tzioen artean sagardorako sagarrondoaren sustapena, ezagu­tzen diren barietateen hobekun­tza eta elkarte profesionalekin elkarkide­tza sagardoaren kalitatearen hobekun­tza­rako aurki­tzen dira. Zen­tzu honetan, bai alderdi analitikotik baita organoleptikotik ere sagardoaren kalitatea baloratu, sustatu eta saritu helburu­tzat duen Lehiaketa baten ospakizuna, produktu honen hobekun­tza lagun­tzen duen neurria da.

Hala, honakoak dira kontuan izateko datuak:

1) Epea: Eskaerak aurkezteko epea 2014ko apirilaren 16an, 14:00tan amaituko da.  Eskariak, behar bezala beteta, helbide honetara bidali behar dira:
Gipuzkoako Foru Aldundia.
Berrikun­tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departa­mentua.
Landare Alorreko Unitatea.
Gipuzkoa plaza z/g.
20004 Donostia.
Tel: 943.112.183.
Faxa: 943.426.920.

2)  Eguna: 2014ko ekainaren 7an ospatuko da “XIII. Sagardo Lehiaketa. Gipuzkoako Foru Aldundia Sariak” Donostiako Euskal Gastronomia Elkartean.

3) Batzordea: Lehiaketa Batzor­dea honela osatuko da: Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikun­tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuko bi ordezkari eta Euskal Gastronomia Elkarteko ordezkari bat; eta bere egitekoa izango da “XIII. Sagardo Lehiaketa. Gipuzkoako Foru Aldundia Sariak” izeneko lehiaketa kudea­tzea.

4) Epaimahaia: Sagardo lehiaketako epaimahaia hamabi lagunek osatuko dute, ondoren zehazten den moduan: Berrikun­tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuko foru diputatua izango da epaimahaiburua. Lehiaketara aurkezten den sagardogile bakoi­tzak epaimahairako bost hautagai proposatuko ditu. Boto gehien jaso­tzen dituzten lehenengo bostak epaimahaiko kide izango dira. Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikun­tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuak beste bost kide proposatuko ditu epaimahairako. Proposatutako kide horiek dasta­tze lanetan adituak, sommelierrak, sagardoaren munduan lan egiten duten enologoak, sagardoaren kofradiakideak, ostalariak, edo antze­koak izango dira. Lehiaketaren finalean ez dira epaimahaikide izango finalista diren sagardotegietan enologiari buruzko aholkulari­tza zerbi­tzuak ematen dituzten per­tso­nak. Berrikun­tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departa­mentuko fun­tzionario batek, Antolaketa Batzor­deko kide denak, egingo ditu idazkari lanak, hitza­rekin baina botorik gabe. Erabakiak gehiengoz hartuko dira eta epaimahaiburuak berdinketak erabaki­tzeko kalitateko botoa izango du. Epaimahaiaren osaketa Berrikun­tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko foru diputatuaren foru aginduaren bidez jakinaraziko da eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da.

5) Prozedura: Sagardo naturala bakarrik onartuko da. Sagardo naturala egiten duten enpresek Gipuzkoan kokaturik egon behar dute eta Eusko Jaurlari­tzako Nekazari­tza Industrien Erroldan izena emanda; horrez gain, Botilara­tzaile Erregistroa eta Osasun Erregistroa eduki behar dituzte.

6) Laginak jasotzea: Antola­tzaileek, sagardotegi bakoi­tzean, kupeletik zuzenean hartuko dituzte laginak.

7) Sariak: Lehiaketan finalista gera­tzen diren lehenengo hirurei honako sari eta garaikurrak emango zaizkie:
– Lehenengo saria: 3.000 euro, txa­pela eta garaikurra.
– Bigarren saria: 1.500 euro eta garaikurra.
– Hirugarren saria: 1.000 euro eta garaikurra.

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia, Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentua.
Foru Agindua deskargatu.