SektoreaGipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia sustapeneko, Landa inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak Gipuzkoako Lurralde Historikoan sagardorako sagarrondoak landatu, hobetu eta gara­tzeko diru lagun­tzen 2016ko deialdia onartu berri du.

Diru lagun­tza hauen xedea da diruz lagun­tzea Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazariek eta sagardogileek bertako sagastiak landa­tzeko eta makineria berezia erosteko egindako inber­tsioak, horrela, Gipuzkoako sagardo naturalaren egileen sektoreari bertako lehengaien hornikun­tza berma­tzeko helburuz. Diru lagun­tza hauen oinarrian dagoen araudia da Europako Batzor­dearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 (EE) Erregelamenduaren 14. artikulua, zeinak adierazten baitu bateragarriak direla nekazari­tza eta basogin­tza sektoreetarako eta nekazari­tza eremuetarako lagun­tza kategoria jakin ­batzuk barne merkatuarekin, Europako Batasunaren Fun­tzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluetan dioena aplikatu.

Honakoak dira diruz lagundu daitezkeen inber­tsioak eta jardunketak:

1.  Sagardoa egiteko bertako sagarrondo barietateak jar­tzeko eta landa­tzeko lagun­tzak:

— Helburua: Sagardoa egiteko sagarrondo barietate bereziak landa­tzeko inber­tsioak eta gastu lagungarriak: zuhaitz landareak erostea, landaketa lanak egitea (lurra presta­tzea, lur berdinketa txi­kiak beharrezkoak eta justifikatuak badira, sagastirako sarbideak, zuloak egitea, ongarri­tzea eta landa­tzea), euskarri egiturak jar­tzea eta landaketa babesteko sistemak jar­tzea (haize babes naturalak, animalien kontrako perimetroko hesiak eta landareen banakako babes mekanikoak).

— Lagun­tzen zenbatekoa: Inber­tsio horien­tzako lagun­tzak kapitalaren bidezko diru lagun­tza bezala emango dira. Sagastia jar­tzeko hasierako inber­tsioak bakarrik diruz lagunduko dira, deialdian dagoen inber­tsio modulatuen taularen arabera, ondorengo manten­tze kostuak kontuan hartu gabe. Diru lagun­tza­ren kopuruak ezingo du modulazio taulan jarduera bakoi­tze­rako ager­tzen den zenbatekoa gainditu.

— Diru lagun­tza­ren xede diren sagardiak jar­tzeko baldin­tza bereziak:

a)  Sagastia landatuko den lursailak norberarena, alokatua edo lagatakoa izan behar du. Jabe­tza zuri­tzeko, beharrezkoa izango da jabe­tza­ren eskritura; alokairua zuri­tzeko, berriz, aloka­tze kontratua beharko da, alde biek sinatua 25 urterako ­gutxienez. Kontratu hori Eusko Jaurlari­tzako Landa Errendamenduen Erregistro Ofizialean balioztatu eta erregistratuko da. Lagapena, horretarako sinatutako kontratuaren bidez zurituko da, 25 urterako ­gutxienez.

b)  Inber­tsioak baloratu eta lagunduko dira deialdian ezarritako moduluen arabera, eta 12. oinarriaren arabera zurituko dira.

c)  Diruz lagun­tzea eska­tzen den landaketa azalera guztia hektarea bat baino handiagoa izango da, betiere, sagastiari emandako azalera, inber­tsioa egin ondoren, ­gutxienez bi hektareakoa bada. Barietateek sagardoa egiteko egoki­tzat jotakoak izan behar dute.

d)  Lagungarriak izango dira, bakarrik, lur egoki eta mekanizagarrietan jar­tzen diren sagastiak. Horretarako, landaketa egin baino lehen foru aldundiko teknikari batek bisitaldi bat egingo du eta aldeko txos­tena eman beharko du. Sagastia landatu nahi den lursailaren aurreko erabilera basokoa izan bada, beharrezkoa da Mendiak eta Habitatak Kudea­tzeko Zerbi­tzuak erabilera alda­tzeko emandako baimena.

e)  Diruz lagunduko diren landareek Gipuzkoako Foru Aldundiko Landare Alorrak aldez aurretik finkatutako kalitate estandarrak bete beharko dituzte. Landareak erosiko diren mintegiak ziurtatuko du landareak aipatutako estandarren arabera ekoizten dituela eta Gipuzkoako Landare eta Landare-gaien Ekoizleen, Merkatarien eta Inporta­tzaileen Erregistro Ofizialean (LEMIEO) inskribatuta egongo da.

f)  Landaketa lursaila: diruz lagunduko diren landaketak patroi klonalean txer­tatutako barietateekin egingo dira, eta landaketa egin aurretik egin beharreko lanak, eskaerarekin batera eransten den txos­ten teknikoaren arabera egingo dira. Behar bezala justifika­tzen badira, patroi frankoko landaketek ere lagun­tza jaso ahal izango dute.

g)  Landaketa moduak eta markoak: txos­ten teknikoan adieraziko dira, aukeratutako patroi eta formazio sistemaren arabera. Hala ere, txer­taketaren zonaldea ez da lurperatuko, eta ­gutxienez 5 zentimetrora geratuko da lurrazalaren gainetik.

h)  Ezohiko inber­tsioen kasuan, hala nola, lur berdinketak eta sagastien sarbideak, beharrezkoa izango da honako hauek aurkeztea: udal baimena, egiazta­tzen duen txos­ten teknikoa eta aurrekontu zehaztua. Eranskinean jasota ez dauden inber­tsioak badira, hala nola, haize babesak, draina­tzeak, etab., beharrezkoak izango dira egiazta­tzen duen txos­ten teknikoa eta aurrekontu zehaztua. Atal honetan jasotako inber­tsioetarako onartutako diru lagun­tzak, onartutako aurrekontu osoagatik faktura aurkeztu ondoren zurituko dira bakarrik, eta aurkeztutako aurrekontuaren %30 lagunduko da.

2.  Makineria berezia erosteko lagun­tzak.

— Helburua: Erostea nekazari­tza­rako makineria eta ekipo bereziak, dela zain­tza­rako, dela trataerarako, dela sagardotarako sagarrondoetako fruitua jaso­tzeko: sagar astingailuak, inaustari pneumatikoak edo elektronikoak, ongarri­tzeko makinak, atomizagailuak, langarreztagailuak, traktoretik esekitako sasi-garbi­tzeko makinak, bere indarrez dabil­tzan sagar bil­tzaileak edo bil­tzaile autopropul­tsa­tuak, inausketa mekanikoak egiteko makineria.

— Lagun­tzen zenbatekoa: Inber­tsio horien­tzako lagun­tzak kapitalaren bidezko diru lagun­tza bezala emango dira. Diru lagun­tza­ren kopurua, inber­tsio lagungarriaren bolumenaren por­tzen­tajea, %35 izango da (sagarrak bil­tzeko makinak izan ezik, horretarako %25eko lagun­tza emango baita).

— Makineria erosteko inber­tsioetarako baldin­tza bereziak:

a)  Erostekoa den makineriaren aurrekontu zeha­tza aurkeztu behar da.

b)  Sagarra bil­tzeko makineria erosteko erosketa bideragarri egingo duen fruitu sail baten titularitatea egiaztatu beharko da: 5 ha.

c)  Makineria erosteko gehienezko inber­tsio lagungarria 40.000 euro da.

d)  Onuradunak ­gutxienez 8 urtez erabili eta bere jabe­tza­pean eduki beharko du erositako makineria hori. Epe horretan ezingo da lagun­tza­rik eskatu diruz lagundutakoaren ­antzeko fun­tzioak dituen makineria erosteko.

e)  Makineria Nekazari­tzako Makineriaren Erregistro Ofizialean inskribatu behar da.

3.  Lagun­tza osagarriak.

Lagun­tza osagarri izango dira, soilik, 1.2.2. atalean jasota dauden makineria erosteko inber­tsioak, honako baldin­tza eta ehuneko hauen arabera:

— Nekazari gazteek lagun­tza osagarria jaso ahal izango dute ustiategia mar­txan jarri eta bost urteko epean egiten diren inber­tsioetarako, baldin eta eskaera egiten den unean 40 urte baino gehiago ez badituzte, 2. oinarriaren 2.1 atalean zehazten diren gaitasun eta konpeten­tzia profesionalak badituzte eta lehen aldiz badira ustiategi bateko titular. Lagun­tza osagarri hori diruz lagundu daitekeen inber­tsioaren balioaren %5ekoa izango da. Horretarako, batetik, eskatutako prestakun­tza egiaztatu beharko dute; bestetik, arloko araudi bereziaren araberako erregistro eta ustia­tze liburuak aurkeztu beharko dituzte, eta horren bidez egiaztatu, eska­tzailea ustiategiko buru dela eta ustiategia kudea­tzeak ekar ditza­keen arrisku eta ardurak beregain har­tzen dituela.

— Ustiategiaren titularrak ustiategiko nekazari­tza eta ingurumen kontratu bat izenpetuta izanez gero sagardotarako bertako barietateko sagarrondo landaketa neurrirako, diruz lagundu daitekeen inber­tsioaren balioaren %5era arteko lagun­tza gehigarria eskuratuko du.

4. Nekazari­tza ustiategiak bete beharreko baldin­tzak.

Ustiategia Gipuzkoako Lurralde Historikoko Nekazari­tza Us­tiategien Erregistroan inskribatuta egongo da.

5. Inber­tsioak bete beharreko baldin­tzak.

— Egingo diren inber­tsioak Gipuzkoako Lurralde Historikoan gauzatuko dira.

— Diruz lagunduko den ­gutxieneko inber­tsioa helburu bakoi­tzeko 5.000 € izango da, makineria erosteko izan ezik. Kasu horretan 1.000 € izango da.

— Finan­tza errentamenduko kontratu bat dagoenean, errenta­tzaileak egindako aktiboen erosketa diruz lagundu ahal izango da, betiere, erosketa aukera bat jaso edo kontratuan aipatutako aktiboaren bizi­tza erabilgarriaren adinako errentamenduko ­gutxieneko epe bat ezar­tzen bada.

— Diru lagun­tzari dagokionez, diruz lagungarriak izango dira la­gun­tza eskatu ondoren egiten diren gastuak eta inber­tsioak.


Informazio gehiagorako
:
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/06/28/c1604630.pdf